Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A LAMAREDA Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Apáca utca 4., cégjegyzékszám: 08-09-009056, LAMAREDA) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete 13 cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezelő a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatait.

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

A kapcsolattartási adatok tekintetében az adatkezelő a LAMAREDA Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Apáca utca 4.,           Cégjegyzékszám: 08-09-009056). A LAMAREDA adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A LAMAREDA a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a LAMAREDA jogos érdeke. A LAMAREDA jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeni szerződéses partner részéről a kapcsolattartásra jogosulttal, és a szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses partnerével.

3. Személyes adatok kategóriái

A LAMAREDA a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat rögzíti: kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.

4. Személyes adatok címzettjei

A LAMAREDA a kapcsolattartási adatokat harmadik személy részére nem adja át.

5. Személyes adatok forrása

Amennyiben a LAMAREDA a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait a LAMAREDA szerződő partnerének képviselője vagy a szerződő partnere képviseletében eljáró további kapcsolattartó adta át a LAMAREDA részére.

6. Az adatkezelés időtartama

A LAMAREDA a kapcsolattartási adatait a szerződés megőrzésének időtartamáig kezeli.

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A LAMAREDA a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön   részére.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a LAMAREDÁHOZ az info@lamareda.hu vagy +36 96 510 980 telefonszámon fordulhat.

8.1. Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a LAMAREDATÓL arra vonatkozóan, hogy kezeli-e az Ön személyes adatait. A HUNGERIT a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a LAMAREDÁTÓL kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy kiegészítse az Ön hiányos személyes adatait.

8.3. Törléshez való jog

A LAMAREDA az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kapcsolattartási adatait, kivéve, ha a kapcsolattartási adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez,            érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

A LAMAREDA indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
1. a LAMAREDÁNAK nincs szüksége a kapcsolattartási adatokra, abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte azokat
2. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
3. a személyes adatait jogellenesen kezelte
4. a LAMAREDA jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni

8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
1. vitatja a személyes adatok pontosságát
2. az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi
3. a LAMAREDÁNAK a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli
4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

8.5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
 
9. Jogsértés esetén tehető lépések

9.1. Ha úgy gondolja, hogy a LAMAREDA megsértette a jogait a személyes adatainak kezelése során, akkor a LAMAREDÁHOZ az info@lamareda.hu email címen, vagy a +36 96 510 980 telefonszámon fordulhat.

9.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a  hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel: +36 1 391 1400
Hatályos: 2019. június 1.
HÍREK ÉTTEREM KONYHA ÉTLAP GALÉRIA KAPCSOLAT
Hírek Az étterem története
Minősítések, díjak
Borvacsorák
Asztalfoglalás
Horváth Szilveszter
Versenyek
Étlap
Borlap
Heti menü
Képek az étteremről
Virtuális séta
LAMAREDA Étterem és Bisztró
9022 Győr, Apáca u. 4.
Asztalfoglalás: +36 30 910 10 99
Telefon: +36 96 510 982
Telefon/Fax: +36 96 510 989
E-mail: info@lamareda.hu

Adatkezelési tájékoztató